Vanwege de COVID-19 situatie hebben wij besloten onze deuren wederom onze deuren te sluiten van tot 30 november 2020 (voorlopig). Wij hopen u spoedig weer gezond en wel terug te zien en van dienst te kunnen zijn! 

Algemene voorwaarden - download pdf versie hier
 
 
De website prowealth.eu is eigendom van ProWealth BVBA ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0689.704.905. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. ProWealth BVBA levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt ProWealth BVBA zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Auteursrechtelijk beschermde werken

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProWealth BVBA..

Links naar andere websites

ProWealth BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van prowealth.eu. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.
 
Doelmatigheid van de verstrekte informatie
ProWealth BVBA kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afstand van aansprakelijkheid
ProWealth BVBA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. ProWealth BVBA is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,  offerte en/of overeenkomst tussen ProWealth BVBA en de klant van ProWealth BVBA, voor zover er tussen partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. 

2. Aanbiedingen – offertes - bestellingen
2.1. ProWealth BVBA is slecht gebonden tot uitvoering van een opdracht van de klant na schriftelijke aanvaarding van deze opdracht door ProWealth BVBA.
2.2. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de  overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. 
2.3. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde,overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

3. Annulatie
3.1. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk door de klant zolang ProWealth BVBA haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen prijs.
3.2. Wanneer gemaakte afspraken voor een plaatsbezoek bij de klant of in één van haar filialen door de klant worden geannuleerd binnen de 24 uur voor  aanvang, dan zal hiervoor een forfaitaire kost in rekening worden gebracht ten 
bedrage van € 150,00 excl. BTW.
3.3. Annulatie van het maandelijks onderhoudsprogramma en/of het maandelijkse advertentiebudget is enkel mogelijk na het verstrijken van de minimale duur van de overeenkomst, en ten laatste 10 werkdagen voor het vernieuwen van de periode. De datum van een nieuwe maand is gelijk aan de datum van ingang van de 1e factuur. Bijv. 1e factuur voor maandelijks onderhoud is op 15 september en de overeenkomst duurt minimaal 3 maanden, dan is de laatste opzegdatum 10 werkdagen voor 15 december. Indien het maandelijks onderhoudsprogramma niet wordt geannuleerd, wordt de overeenkomst automatisch met 3 maanden verlengd.
3.4 Onder geen enkele voorwaarde kan de klant aanspraak maken op terugbetaling van het maandelijkse onderhouds-,  advertentiebudget en/of de eenmalige setup fee. 
3.4. Wanneer de klant gebruik maakt van de KMO-portefeuille en hiervoor nalaat zich tijdig in te schrijven (ten laatste 14 dagen na de startdatum van de  prestaties), de btw te betalen, zijn eigen bijdrage niet tijdig betaalt of via de site van de kmo-portefeuille geen opdracht geeft tot betaling van de factuur van de dienstverlener, wordt dit gelijk gesteld aan niet tijdige betaling (6.2.) en volledig op de klant verhaalbaar
.
4. Vergoeding
4.1. De door ProWealth BVBA uitgebrachte offertes en ramingen zijn steeds
indicatief en niet bindend.
4.2. De vergoeding van ProWealth BVBA voor het uitvoeren van haar opdracht zal worden bepaald op grond van de intensiteit van de opdracht en verrekend volgens overeengekomen eenmalige setup en bijbehorend maandtarief.
4.3. Advertentiekosten en kosten gerelateerd aan het aankopen van data zijn steeds te dragen door de klant, en niet restitueerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Reis- en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.5. Additionele diensten worden vergoed volgens een apart overeengekomen offerte.

5. Risico
5.1. Alle informatie die toebehoren aan de klant en zich bij ProWealth BVBA
bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.
6. Betalingsmodaliteiten
6.1. De verschuldigde vergoeding zal, verhoogd met de BTW, per factuur
aangerekend worden aan de klant. Behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst, zijn de facturen van ProWealth BVBA, betaalbaar op hun
vervaldag.
6.2. Elke som welke is verschuldigd door de klant, doch niet of niet tijdig op de
vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd
worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van
€ 100,00, en met verwijlinteresten gelijk aan 1% per maand.
6.3. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene
voorwaarden.
6.4. Ingeval de klant verschillende opeisbare schulden heeft, heeft ProWealth BVBA in afwijking van artikel 1253 BW het recht om betalingen aan te rekenen
op een schuld van haar keuze.
6.5. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van facturen van ProWealth BVBA met bedragen die uit welke hoofde dan ook aan de klant verschuldigd zou zijn.

7. Klachten
7.1. Klachten met betrekking tot de geleverde prestaties, diensten en facturen
dienen, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking of
factuurdatum per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze te worden
gemeld aan ProWealth BVBA.
7.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8. Informatie
ProWealth BVBA verleent haar diensten binnen de perken van de door de klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden.

9. Aansprakelijkheid
9.1. ProWealth BVBA verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle door ProWealth BVBA aangegane verbintenissen zijn  middelenverbintenissen. ProWealth BVBA biedt geen waarborgen omtrent slaagkansen en rendement en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de resultaten. 
9.2. ProWealth BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van het onjuiste en/of onvolledige informatie of documenten verstrekt door de klant. ProWealth BVBA is tevens niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder meer: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3. ProWealth BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die op de social mediakanalen van de klant verschijnt. De klant draagt hiertoe zelf de eindverantwoordelijkheid.
9.4. De aansprakelijkheid van ProWealth BVBA is in alle gevallen beperkt tot de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs. De aansprakelijkheid van  ProWealth BVBA behelst maximaal de vergoeding die door de klant aan ProWealth BVBA is verschuldigd. 
9.5. ProWealth BVBA is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.500.000,00 per schadegeval. De door ProWealth BVBA onderschreven polis bij Bailloise Verzekeringen wordt op verzoek ter inzage meegedeeld.
9.6. ProWealth BVBA kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelde, behoudens in geval van opzet of bedrog.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele,
industriële en andere eigendomsrechten, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet.
10.2. Behoudens indien anders schriftelijk is overeengekomen, is er ProWealth BVBA en de klant geen overdracht van intellectuele eigendom. ProWealth BVBA behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte,respectievelijk ontwikkelde tools, specifieke documenten en toebehoren in ruime zin, met inbegrip maar niet beperkt tot teksten, foto’s, video’s, grafische illustraties, tekeningen, handelsnamen en logo’s. Het is verboden deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden,zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van ProWealth BVBA

11. Database / Fotomateriaal / Copywriting
11.1. Alle door ProWealth BVBA gegenereerde contacten, gemaakte beelden, ontwerpen en copywriting worden door ProWealth BVBA bewaard over een periode van één jaar. Na het verstrijken van deze termijn heeft ProWealth BVBA het recht om deze gegevens, zonder voorafgaandelijke verwittiging aan de klant, te vernietigen.
11.2. Op eenvoudig verzoek van de klant zal hem door ProWealth BVBA een digitaal bestand met de database, fotomateriaal en voor hen geschreven copy worden bezorgd. Deze bepaling doet geen afbreuk aan hetgeen werd bepaald onder artikel 11.1.


12. Opschorting en ontbinding
12.1. Indien de klant één of meerdere van zijn verplichtingen niet stipt nakomt, is ProWealth BVBA gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen van
rechtswege tijdelijk op te schorten.
12.2. ProWealth BVBA is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant van  rechtswege en automatisch (en desgevallend zonder tussenkomst van de rechtbank) te ontbinden lastens de klant indien: 
−de klant zijn verplichting tot betaling van de vergoeding van ProWealth BVBA,dan wel enige andere verplichting niet stipt en integraal nakomt binnen een periode van 15 dagen na daartoe te zijn aangemaand ;
−omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst aan ProWealth BVBA ter kennis zijn gekomen, en dewelke redelijkerwijs laten vrezen dat de  klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
12.3. Indien een overeenkomst lastens de klant ontbonden wordt of indien de  klant de overeenkomst op onrechtmatige wijze verbreekt of beëindigt, is ProWealth BVBA, naast vergoeding voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden,gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 40 % van de kostprijs voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden, dit alles onverminderd het recht van ProWealth BVBA om haar werkelijke schade te vorderen indien deze het overeengekomen forfait zou overstijgen. 

13. Privacy en confidentialiteit
13.1. Partijen verbinden zich ertoe om de commerciële of technische informatieen de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na debeëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en alleen te gebruikenvoor de uitvoering van de overeenkomst.
13.2. ProWealth BVBA verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de AVGB nate leven en dient daarbij beschouwd te worden als verwerker van de  persoonsgegevens van de klant waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de klant, 
die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt.  De persoonsgegevens die worden verwerkt door ProWealth BVBA zijn alle  persoonsgegevens die door de klant zelf worden overgemaakt aan ProWealth BVBA met betrekking tot haar cliënteel. Het doel voor de verwerking wordt bepaald in de offerte/overeenkomst. 
13.3. ProWealth BVBA verklaart afdoende technische en organisatorische  beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, hacking, diefstal, vernietiging dan wel elke anderevorm van illegale verwerking. In geval ProWealth BVBA vaststelt dat er een illegaleverwerking is gebeurd, zal zij de klant hiervan binnen 48uur na de ontdekking informeren. 
13.4. De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van ProWealth BVBA en die niet kunnen overgedragen/teruggegeven worden aan de klant, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door ProWealth BVBA behalve
deze persoonsgegevens die ProWealth BVBA dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.
13.5. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ProWealth BVBA een beroep kan doen op Subverwerkers voor wat betreft de uitvoering van (een deel van) de opdracht, met wie ProWealth BVBA overeenkomsten zal afsluiten opdat deze verwerking conform de AVGB, deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de klant zal plaatsvinden.
13.5. De verwerking van persoonsgegevens door ProWealth BVBA vindt steeds plaats binnen de EER. Het bewaren van de persoonsgegevens door ProWealth BVBA vindt plaats op servers in de VS.
13.6. ProWealth BVBA is tevens Verantwoordelijke voor de verwerking van de  persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, dienstverleners, en verklaart deze te verwerken conform haar Privacy Policy beschikbaar via volgende URL: https://www.prowealth.eu/privacy-policy25183098  

14. Overmacht
14.1 ProWealth BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingenin de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht en isdesgevallend bevrijd van haar verbintenissen voor de duur van de hinder, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
14.2 Onder overmacht wordt steeds verstaan: alle van buitenaf komende
oorzaken waarop ProWealth BVBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoorzij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen of deze ernstig worden bemoeilijkt, waaronder o.a. een internet- of computerpanne.

15. Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat het door ProWealth BVBA voor de klant
uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van ProWealth BVBA.

16. Nietigheid
De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze
algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettelijke bepaling die voor zover mogelijk hetzelfde resultaat bereikt is de nietige of onafdwingbare bepaling.

17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ProWealth BVBA en de klant zal het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ProWealth BVBA uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.


©2018 ProWealth BVBA  -  All Rights Reserved  -  Algemene Voorwaarden | Privacy Beleid  | Contact
ProWealth BVBA  is op geen enkele manier verbonden met Facebook of Facebook, Inc. 
Powered By ClickFunnels.com